כללי חברות באגודה וזכאות להשתתפות בסמינרים

טלפונים לבירורים 03-7653100 בימים א'-ה' משעה 11 עד 14

הנדסאים וטכנאים! נצלו זכויותיכם על פי הסכמי השכר, הצטרפו לאגודה ולעמותה ותיהנו משרותיהן.

כללי הזכאות להשתתפות בפעילות האגודה והעמותה

לזכות חברי האגודה והעמותה עומדות נקודות בערך כספי של 1 ₪ כל נקודה, אותן ניתן לממש
בעת ההרשמה לפעילויות האגודה והעמותה.
חברי האגודה והעמותה, אשר מעסיקיהם מפרישים בגינם 0.5% משכרם לקרן הידע להנדסאים וטכנאים, יהנו בנוסף למימוש נקודות הזכות, בהשתתפות הקרן בפעילויות הללו.

מי הוא חבר באגודה ובעמותה

 • בהתאם לכללים שנקבעו עם המעסיקים בשירות הציבורי ועל פי תקנון העמותה, רשאים להצטרף לאגודה ולעמותה הנדסאים, טכנאים, שרטטים, לבורנטים ועובדים המקבלים את שכרם על פי דירוג הטכנאים.
 • הזכות להיות חבר באגודה ובעמותה ולהשתתף בפעילותיהן מותנית בתשלום סדיר ורציף של דמי חבר שנתיים לשנה נוכחית ולשנה שלפניה, באמצעות המעסיק או באופן ישיר.
 • בשירות הציבורי וכן במספר חברות ותאגידים ממשלתיים, משולמים דמי החבר ישירות על ידי המעסיקים בהסדרי גביה מיוחדים.

צבירת נקודות זכות והשימוש בהן

 • החל משנת 1996, נצברות לזכות החבר באגודה או בעמותה "נקודות זכות".
 • ערך כל נקודת זכות 1 ₪.
 • נקודות הזכות הללו, משמשות כאמצעי תשלום לפעילויות הנערכות ע"י האגודה/עמותה.
 • חשוב לדעת, לא ניצלתם לא הפסדתם, נקודות זכות שלא נוצלו ניתנות לצבירה לשנים הבאות ללא הגבלה.
 • הנקודות אינן ניתנות לפדיון בכל דרך שהיא, אלא אך ורק על ידי השתתפות בפעילות האגודה/העמותה.
 • ברצוננו להדגיש מספר עקרונות כדלקמן:

א. הנקודות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה בכל צורה או דרך.

ב. נקודות זכות בלתי מנוצלות ניתנות לצבירה לשנים הבאות ללא הגבלה.

ג. לא ניתן בכל צורה או דרך שהיא לפדות את הנקודות, והדרך היחידה לנצלן היא בהשתתפות  בפעילויות המאורגנות על ידי האגודה ו/או העמותה.

 • כל חבר באגודה/עמותה יכול לדעת בכל עת את יתרת הנקודות העומדות לזכותו באמצעות האינטרנט באתר האגודה:
  www.beithandesai.org.il
 • חבר אגודה המעוניין להתעדכן בדואר אלקטרוני, בשינויים ובתוספות של סמינרים/סיורים ועוד, מתבקש לעדכן את כתובת הדואר שלו באתר האגודה. ההודעות יישלחו רק לחברים שהעבירו אישור חתום בדבר הסכמה להפצת מייל (ניתן להוריד טופס מתאים מהאתר).
 • חבר אשר יתרת נקודות הזכות העומדות לזכותו פחותה מעלות הפעילות אליה נרשם, יכול להשלים את ההפרש בתשלום אישי מזומן, בהמחאות אישיות או בכרטיס אשראי של כל החברות, מלבד "דיינרס").
 • בהתאם להסדר עם "עמותת שירותי הרווחה" של עובדי "בזק" רשאים חברי האגודה והעמותה, עובדי החברה, להשתמש בסל תרבות
  אישי (קופונים) בסך 600ש"ח כאמצעי תשלום עבור ההשתתפות בסמינרים.
  ניתן להשתמש בסל תרבות אישי של השנים 2016 ו-2017 , עד סך 1200 ש"ח ביחד עבור שתי השנים.

תשלום דמי חבר לשנת 2017

 • דמי החבר השנתיים לאגודה/לעמותה לחברים לשנת 2017  397 ש"ח, כפי שנקבעו ע"י משרד האוצר.
 • דמי החבר השנתיים לגימלאים  -  218 ש"ח (55% מהסכום שניקבע ע"י האוצר).

הבטחת המשך החברות ב"אגודת בית ההנדסאי והטכנאי" וב"עמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי"

חבר אגודה/עמותה שפרש או פורש מעבודתו ודמי החבר לאגודה שולמו ע"י המעסיק, יוכל להמשיך את חברותו באגודה/עמותה ולשמור על
זכויותיו אם ישלם בכוחות עצמו את דמי החבר לאחר פרישתו.

הגמלאים המשלמים דמי חבר בכוחות עצמם, מתבקשים לבצע
תשלום באמצעות המענה הקולי  - 03-7653100 (24 שעות ביממה).
לחילופין, ניתן לשלוח המחאה על סכום דמי החבר לפקודת "אגודת בית ההנדסאי והטכנאי",
רח' בני אפרים 218, תל-אביב, מיקוד 69107

או להסדיר התשלום טלפונית באמצעות כרטיס אשראי (למעט "דיינרס")


את ימי ההיעדרות יש להסדיר במקום העבודה


לתשומת לב חברי "אגודת בית ההנדסאי והטכנאי"

וה"עמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי"

על פי החלטת הנהלות "אגודת בית ההנדסאי והטכנאי" וה"עמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי" (להלן "העמותות"),

החל מחודש ינואר 2010, הנדסאים וטכנאים חברים בשתי עמותות, כלומר גם ב"אגודת בית ההנדסאי והטכנאי"

וגם ב"עמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי", ובעלי רצף תשלומים (כהגדרתן) בשתי העמותות ייהנו מסבסוד מכל אחת

מהעמותות (פעם אחת בשנה).

אי לכך, החל משנת 2010 מפורסמות באתר לאירועים השונים שתי טבלאות מחירים נפרדות:

אחת לחברים בשתי עמותות, השניה לחברים בעמותה אחת בלבד.

הסברים והבהרות:

- חברות באחת מהעמותות מאפשרת השתתפות בפעילויות.

- התנאי לזכאות לסיבסוד ולהשתתפות בפעילויות ע"י כל אחת מהעמותות הנ"ל הוא קיום רצף תשלומים של דמי חבר באותה עמותה, עבור השנה הנוכחית ועבור השנה שלפניה.

- חבר חדש יכול לשלם דמי חבר גם לשנה הקודמת לשנת הרישום בפועל, כדי שייתקיים עבורו רצף תשלום כבר

בשנת הרישום.

- הסיבסוד הנוסף לחברי קרן ידע נשאר בעינו.

- כללי מימוש הנקודות נשארים בעינם.

פרטים נוספים באתר האגודה www.beithandesai.org.il או בטלפון 03-7653100

"אגודת בית ההנדסאי והטכנאי" וה"עמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי"

מאחלות לכל החברים השתלמויות מועילות ומהנות.

      
©2018 beithandesai, All rights reserved Site by Berale